James B.V.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden James B.V.

 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
  2. Afnemer: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 2. Identiteit van de ondernemer

  James B.V.
  Rudolf Dieselweg 28 a
  NL – 5928 RA Venlo
  Telefoonnummer: +31 77 327 80 00
  E-mailadres: webshop@james.eu
  KvK-nummer: 50069594
  BTW-identificatienummer: NL822529336B01


 3. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 4. Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   1. de prijs inclusief belastingen;
   2. de eventuele kosten van aflevering;
   3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
   9. de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   11. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
   12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 5. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
   5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 6. Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 7. Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor haar rekening.
  2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 8. Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
   2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. die snel kunnen bederven of verouderen;
   5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

 9. De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   2. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 10. Conformiteit en garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 11. Levering, uitvoering en risico

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan James kenbaar heeft gemaakt. Hiermee wordt tevens automatisch een vervoerder adreslabel aangemaakt door de afnemer, dat door James zal worden gebruikt om de bestelling te verzenden.
  3. Levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Een opgegeven datum is nimmer een fatale termijn. De levertijd gaat in na schriftelijke bevestiging van de bestelling door James, middels een bevestiging van de bestelling en enkel na succesvolle betaling.
  4. Levering geschiedt ex-works conform de meest actuele versie van de Incoterms.
  5. James mag naar eigen inzicht besluiten tot deellevering. Afnemer is verplicht de aflevering van enige zending van producten op ieder moment te aanvaarden.
  6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, er geldt geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
  7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit unieke geval voor rekening van de ondernemer.
  9. Indien afnemer de afname van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken retour gestuurd worden naar James op kosten van afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval de retour kosten alsmede de eventuele kosten van een nieuwe verzending, verschuldigd zijn.
  10. Het risico van de producten gaat over op afnemer zodra het product ons magazijn heeft verlaten. Transport van de zaken geschiedt – ook indien het een franco levering betreft – geheel en uitdrukkelijk voor risico van de afnemer. Indien er tijdens transport schade ontstaat, dient afnemer dit te verhalen bij de dienstdoende transporteur. James is wel bereid hierin te middelen indien noodzakelijk.

 12. Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

  Opzegging

  1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.Verlenging
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakings-abonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.Duur
  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 13. Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan middels de door de ondernemer aangeboden methoden.
  2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 14. Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 15. Aansprakelijkheid

  1. James sluit elke aansprakelijkheid uit, behoudens gevallen van opzet of grove schuld door James. Indien James ondanks voorgaande zin, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk is jegens afnemer/gebruiker, dan is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en aan te spreken tot maximaal de door een onafhankelijke partij te benoemen herstelkosten. Gevallen van schade door het niet correct gebruiken van het James product of niet opvolgen van de exacte instructie of gebruiksaanwijzing (zoals, maar niet behoudens tot, mogelijke verkleuring, glansverandering, kleuraantasting, etc.), komen nimmer in aanmerking voor vergoeding. Gevallen van schade waarbij James op een (on)opvallende plaats géén schade toebrengt aan het materiaal, maar bij behandeling van de vlek er tóch schade ontstaat, komen eveneens nimmer in aanmerking voor vergoeding. In zulke zeldzame gevallen moet er een externe factor aanwezig zijn die deze schade veroorzaakt, hierover heeft James, noch haar producten, geen enkele controle of invloed. Ook indirecte schade (aan andere objecten zoals, maar niet behoudens tot, tafel, ondergrond, kleding, etc.) komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
  2. James is niet aansprakelijk voor schade of kosten voortvloeiend uit overschrijding van leveringstermijn.
  3. James is niet aansprakelijk jegens afnemer op basis van productaansprakelijkheid voor producten die zij afneemt bij derden. Deze aansprakelijkheid rust te allen tijde bij de leverancier van James.
  4. Voor door James vervaardigde producten is James slechts aansprakelijk op basis van productaansprakelijkheid, indien de schade is ontstaan tijdens normaal gebruik van het product, conform de exact opgevolgde en door James verschafte instructies. Afnemer c.q. een derde die namens afnemer een beroep doet op de betreffende productaansprakelijkheid, is gehouden alle medewerking te verlenen die James noodzakelijk acht.
  5. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door ons naar beste weten verstrekt. Wij aanvaarden voor de juistheid van deze adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen aansprakelijkheid. De gebruiksaanwijzingen dienen als richtlijnen en dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van de afnemer te worden bevestigd en getest. De instructies en aanwijzingen op merkbladen dienen door de afnemer te allen tijde strikt te worden nageleefd, onverminderd het hiervoor bepaalde ten aanzien van de verplichting van de afnemer tot het verrichten van eigen proeven. In verband met de brandbaarheid van enkele door ons geleverde zaken, alsmede in verband met het feit dat vele producten van James vloeistoffen betreft, dient de afnemer onder zijn verantwoordelijkheid steeds passende maatregelen te nemen. Afnemer dient er voor zorg te dragen, dat zij of derden in staat zijn de door ons geleverde producten op deugdelijke wijze te gebruiken of te verwerken.
  6. Elke aansprakelijkheid van James is beperkt voor zover deze gedekt is door haar aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met een eventueel eigen risico.
  7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden en James toch op enigerlei wijze is gehouden om de schade te vergoeden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van de door ons geleverde zaken die gerelateerd zijn aan het voorval in kwestie.
  8. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het treffen van afdoende beschermende maatregelen voor zichzelf, anderen en haar eigendommen bij gebruik, opslag of verwerking van onze producten. James is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens het ontbreken van het nemen van dergelijke maatregelen. Afnemer vrijwaart James tevens tegen alle aanspraken van derden gerelateerd aan gebruik van het door James geleverde product.
  9. Afnemer vrijwaart James voor alle kosten en schade door derden als gevolg van gebruik van producten van James. Afnemer betaalt alle kosten die James ter zake maakt, welke ten minste 15% van het geclaimde schadebedrag bedragen. Deze vergoeding wordt op eerste verzoek door afnemer aan James betaald.

 16. Geschillen

  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.